Operatory w C++

Operator przypisania

Jak sama nazwa wskazuje operator ten odpowiedzialny jest za przypisanie wartości do zmiennej.

int x, y;
x = 10; // Liczbę 10 przypisujemy zmiennej x
y = x; //zmiennej y przypisujemy wartość x

Należy napomnieć, że wartości przypisywane są ze strony prawej do lewej.


Operatory matematyczne

W C++ możemy dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, itp.

int a, b;
a = 5 ;
b =  a + 10; // + - operator dodawania
b = a - 2; // - - operator odejmowani
b = a / 5; //  / - operator dzielenia
b = a *  5;// * - operator mnożenia
b = a % 5 // % - operator dzielenia modulo ( reszta z dzielenia określona  dla liczb całkowitych )
//w c++ występuję tzw. zapis skrócony
a = a + 5; // jest równe :
a += 5;
a = a - 5; //jest równe:
a -= 5;
a = a * 5; // jest równe
a *= 5 ;
a = a / 5; // jest równe:
a /= 5;

Inkrementacja i dekrementacja

Dla wygody programisty c plus plus przygotował dla nas tytułową inkrementację i dekrementację, które to mogą być post (po) lub pre (przed). Dzięki temu nasz kod staje się czytelniejszy i  wolny od niepotrzebnych linijek. Zastosowanie dekrementacji i inkremetacji jest bardzo proste.

int a = 500;
a++; //do 500 dodajemy 1 i otrzymujemy 501 (metoda post-inkrementacji)
a-- ;// od 500 odejmujemy 1 i otrzymujemy 499 (metoda post-dekrementacji
++a //do 500 dodajemy 1 i otrzymujemy 501 (metoda pre-inkrementacji)
--a ;// od 500 odejmujemy 1 i otrzymujemy 499 (metoda pre-dekrementacji)

Operatory logiczne

Odpowiadają matematycznej koniunkcji (i), alternatywie(lub) i negacji. Zróbmy więc małą powtórkę z liceum i zastanówmy się kiedy koniunkcja jest prawdziwa?

Pamiętasz ? (:

Koniunkcja zwraca prawdziwą wartość tylko wtedy kiedy obydwa argumenty są prawdziwe.

bool x, y, z, a
x = false;
y = true;
a = true;
z = x && y; // w tym wypadku zmienna "z" przyjmie wartość logiczną false, ponieważ jeden z argumentów był nieprawdziwy.
z = a && y; // "z" przyjmie wartość logiczną true.

Teraz czas na alternatywę. Alternatywa przyjmuje wartość logiczną kiedy chociaż jeden z argumentów jest prawdziwy.

bool x, y, z, a;
x = true;
y = false;
a = false;
z = a || x; //zwróci wartość true
z = a || y; //zwróci wartość false

Negacja natomiast neguje wartość logiczną. Operator ! zamienia wartość true na false a false na true.

bool x, y, z;
x = true;
y = false;
z = !x; //zwróci false
z = !y; //zwróci true

Operatory bitowe

Operatory te pozwalają nam na tzw. przesunięcia bitowe, polega ono na tym, że w systemie dwójkowym przesuwamy wszystkie cyfry binarne w lewo lub prawo o n pozycji, a bity, które nie mieszczą się są usuwane. W programowaniu takie przesunięcia wykorzystywane są dzielenia lub mnożenia przez 2.

short x, y ;
x = 5;
y = 6;
x << 1; // operator << przesuwa bity  w lewo
x >> 1; // operator >> przesuwa bity w prawo
~x; // operator ~ neguje ( zamienia w zapisie bitowym 0 na 1 a 1 na 0 )
x & y // operator & oznacza koniunkcję bitow
x | y // operator | oznacza alternatywę bitową
x ^ y // operator ^ oznacza alternatywę rozłączną.

Podsumowanie

Operatory w językach programowania są bardzo ważne i warto poświęcić kilka godzin(dni) na ich przyswojenie.