Jak zainstalować Chocolatey w Windows?

chocolatey

Chocolatey to nic innego jak menadżer oprogramowania, którego pokochają wszyscy użytkownicy command line’a 😀

Instalacja możemy przeprowadzić zarówno w cmd jak i powershellu.

Chocolatey przydał mi się kilka razy w życiu, ale zdecydowanie ułatwił mi prace.

Poniżej instrukcje.

cmd.exe
1. uruchamiamy: cmd.exe z prawami administratora
2. wpisujemy komendę: @"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command " [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
3. zatwierdzamy enterem i staje się magia 🙂


PowerShell.exe
1. uruchamiamy powershella z prawami administratora
2. wpisujemy komendę: Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))
3. cieszymy się z choco

I to by było na tyle w temacie.